Nɩ ɩna bɔɔ sɛr 'lɔbɛɛ pa

Jejuu fɩlɩmɩ

Gbuloneekɛ wɩ n wenɩ 'Campus pour Christ' bul ser dɩ sɩ fi Jejuu fɩlɩmɩ na 'lobiire. Gɛr ha gɩrɛ; nɩ punone a gba a pɛ a nɩ pa a na hɩɩn.