Nɩ ɩna bɔɔ sɛr 'lɔbɛɛ pa

'lobiir sɛbɛ kherẽ hʋɛ

Sɛbɛ kherẽ hʋɛ gɩɩkɛ sɩ gbɛbɩnɩ gɩ bul wɩrɛ n ƴaalɛnɩ wɩ kherẽ agɩbo wɩ so sɛbɛ na 'lobiire.