Nɩ ɩna bɔɔ sɛr 'lɔbɛɛ pa

Ʋlfɛ phaa

Gbe gbe gbe sɩ n pɛr sɛbɛsɔra. Ga n puno dɩɩ phana ga. Gɛrgɩ na n hɩnɛ a daphana hale nɩ puno nɩ gba. Anɩ fʋɔr gɩ.